Bibliothèque

Détails du document
Télécharger
Language:
Type:
Conference Paper
Topic:
Publication Year:
2001
Language and Governance / La gouvernance linguistique / Iaith a Llywodraeth

Iaith a Llywodraeth La gouvernance linguistique Iaith a Llywodraeth Language and Governance La gouvernance linguistique Cardiff, 29-30, 11, 2001 Contents: Iaith a Llywodraeth …………………………………………………………………………………… 1 Language and Governance…………………………………………………………………………. 7 La gouvernance linguistique …………………………………………………………………….. 13 Cynulliad Cenedlaethol Cymru Fforwm y Ffederasiynau, Forum des fédérations Rapporteur: Colin H. Williams, Adran y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, Blwch Post 910, Caerdydd, CF10 6SJ. Daeth ymarferwyr ac ymgynghorwyr blaenllaw ar bolisi iaith swyddogol o Gymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon, Iwerddon a Chanada ynghyd i’r gynhadledd ddeuddydd hon. Yn ystod ei sylwadau agoriadol bu Jenny Randerson, y Gweinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a’r Gymraeg, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn trafod y grym sydd gan y Cynulliad Cenedlaethol i gefnogi’r Gymraeg mewn bywyd cyhoeddus. Roedd hwn yn gyfnod heriol i wleidyddion Cymru a’r gymuned bolisi a oedd wrthi’n ystyried y sefyllfa gymdeithasolieithyddol cyn trafod polisi iaith newydd. Roedd yn peri cryn bryder iddynt y byddai cyfrifiad 2001 (a fydd ar gael ddiwedd 2002) yn debygol o ddangos patrymau gwrthgyferbyniol o ddirywiad cymharol yng nghadarnleoedd y Gymraeg a thwf cymharol yn y rhanbarthau mwy Seisnigedig. Câi polisïau ar sail tystiolaeth eu llunio a fyddai’n deillio o syniadau a data o’r adolygiad pum mlynedd diweddar o Fwrdd yr Iaith Gymraeg, gweithgareddau Blwyddyn Ieithoedd Ewrop (2001), camau gweithredu’r Siarter Ewropeaidd ar Ieithoedd Rhanbarthol a Ieithoedd Lleiafrifol ac adolygiad y Cynulliad o’r Gymraeg ac o strwythur addysg ddwyieithog. Cafwyd areithiau gosod cywair gan y Gwir Anrh Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ar y thema ‘Her Cydraddoldeb Ieithyddol’ a chan Dyane Adam, Comisiynydd Ieithoedd Swyddogol Canada, ar ‘Iaith a Llywodraeth yng Nghanada’. Bu Rhodri Morgan yn olrhain yr hyn sydd wedi dylanwadu ar ffawd y Gymraeg mewn byd Eingl-Geltaidd, megis integreiddio gwleidyddol, allfudo ar raddfa eang, a thwf cyflym diwydiant. Amlinellodd her normaleiddio defnydd o’r Gymraeg a sicrhau ei dyfodol. Roedd hon yn her i’r llywodraeth a’r gymdeithas sifil fel ei gilydd. Nododd y cyfraniad y gall y Cynulliad a’i gyrff cysylltiedig ei wneud. Yn sgil datganoli, roedd gan Gymru gyfle i gyfrannu at y drafodaeth gyhoeddus ar sail fwyfwy luosog y gymdeithas. Roedd y ffaith bod Cymru yn aelod o Gyngor Prydain-Iwerddon yn gyfle i’w groesawu ac fel rhan o’r Cyngor byddai ei lywodraeth yn ceisio hybu amrywiaeth mewn ffordd bositif ledled yr ynysoedd. Gwnaeth Dr Dyane Adam longyfarch y trefnwyr am drefnu cynhadledd mor arbennig a thalodd deyrnged i waith Fforwm y Ffederasiynau wrth greu arf werthfawr i wella gweithgarwch y llywodraeth. Amlinellwyd profiad Canada o ddeddfau iaith a gwasanaethau iaith ond rhybuddiwyd efallai na ellir allforio’r model Ffederal gan ei fod wedi ei lunio ar gyfer amgylchiadau penodol. Roedd Swyddfa’r Comisiynydd mewn sefyllfa dda i gyflawni’i dyletswyddau a’i chyfrifoldebau oherwydd, er ei bod yn asiant i’r Senedd, roedd yn annibynnol o’r llywodraeth ac roedd ganddi rôl oruchwylio i sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn cydymffurfio ag ysbryd y ddeddf ac yn cadw ati. Prif ddyletswydd y Swyddfa oedd ymateb i achosion lle na chafodd hawliau ieithyddol eu gwireddu a chanfod atebion i’r problemau newydd sy’n codi o hyd yn y system. Roedd Dr Adam yn pryderu’n benodol am yr angen i weithio mewn ffordd gadarn gydag asiantaethau sy’n bartneriaid, megis Adran Dreftadaeth Canada, ac i sicrhau bod cymunedau iaith swyddogol yn gymunedau byw. Roedd cyfle arbennig gan Senedd Canada i wneud gwahaniaeth i realiti demograffig y rhan fwyaf o’r cymundedau iaith swyddogol ac i ganiatáu iddynt fynegi eu diwylliant, eu hanes a’u hunaniaeth yn llawn. Ers cryfhau’r ddeddf ym 1994 gellid dweud bod y prosiect o greu gwlad ddwyieithog yn un sydd ar waith. Yn ystod y deng mlynedd ar hugain ers sefydlu Comisiynydd Ieithoedd Swyddogol, mae camau gwirioneddol wedi’u cymryd i ddyblu nifer y rhai sy’n ddwyieithog ac i newid agwedd tuag at ddwyieithrwydd swyddogol a welir bellach fel pont rhwng cymunedau yn hytrach na rhwystr. Mae’r cyfryngau newydd hollbresennol yn her sy’n dal i’w hwynebu ac mae hyn yn peri anawsterau dirfawr i leiafrifoedd Ffrangeg eu hiaith. Gall y llywodraeth ffederal leddfu rhai o’r bygythiadau hyn os yw’r ddeddf yn ei harwain yn ysbryd goddefgarwch yn unol â dihareb yr Arglwydd Acton mai’r prawf mwyaf pendant o ryddid yw’r sicrwydd a roddir i leiafrifoedd. Cadeiriodd Ralph Lysyshyn, Fforwm y Ffederasiynau, drafodaeth fywiog ar faterion megis gwerthuso cymhwysedd dwyieithog mewn addysg ac yn y gweithle, i ba raddau y mae gwladwriaethau mwyafrifol yn gwahaniaethu yn erbyn lleiafrifoedd ieithyddol, a barn cynrychiolwyr yr ieithoedd brodorol am y rhagolygon o wella gwasanaethau ieithoedd cynhenid yn eu cymunedau. Yn dilyn hynny cafwyd derbyniad wedi’i noddi gan Lywodraeth Québec dan wahoddiad Daniel Audet, Dirprwy Cyffredinol Québec. Roedd y gweithdy ar yr ail ddiwrnod yn seiliedig ar bum thema. Yn ystod y sesiwn gyntaf ar Leiafrifoedd Ieithyddol yn eu Cyd-destun, cafwyd cyflwyniad byr ar y pwnc o’i pherspectif ei hunan gan y cadeirydd, Delyth Evans, Dirprwy Weinidog dros Faterion Gwledig, Diwylliant a’r Amgylchedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Darparodd hefyd y cyd-destun ar gyfer gweddill themâu’r diwrnod. Gosododd yr Athro Colin H. Williams o Adran y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd a Bwrdd yr Iaith Gymraeg themâu’r gynhadledd yn eu cyd-destun. Bu’n olrhain tueddiadau arwyddocaol sy’n dylanwadu ar ffawd y Gymraeg ac ieithoedd Celtaidd eraill yn y cyfnod modern. Rhoddodd dystiolaeth o’r prif heriau y mae’r gwaith o adfywio’r Gymraeg yn eu hwynebu, awgrymodd argymhellion pendant ar gyfer mentrau cynllunio iaith a rhoddodd adroddiad ar brosiect pwysig i ddadansoddi’r berthynas rhwng iaith a llywodraeth sy’n seiliedig ar gymeriad, strwythur a pholisïau dwyieithog y Cynulliad Cenedlaethol. I gloi, bu’n dadlau dros ffyrdd mwy radical, cyfannol a newydd o gefnogi dwyieithrwydd, gan fod y frwydr dros yr iaith ymhell o fod ar ben, ond ei bod yn hytrach yn fwy sefydliadol yn sgil sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol. Eglurodd Gérard Finn, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Swyddfa Comisiynydd Ieithoedd Swyddogol Canada, esblygiad dosbarthiad pwerau yn y system ffederal cyn nodi’n fanwl y diwygiadau diweddar sydd wedi dylanwadu ar y ffordd y mae’r wladwriaeth yn trin cymunedau ieithoedd swyddogol. Cyflwynwyd cymariaethau systematig o gronfeydd data rhwng y rhai Saesneg eu hiaith a’r rhai Ffrangeg eu hiaith o ran cyfraddau cadw iaith, lefelau incwm cyfartalog, bylchau cymharol mewn addysg, a chyfraddau cyfranogiad o’r farchnad lafur. Galwyd am ddata newydd mwy cynhwysfawr i ganiatáu i grwpiau iaith gael eu cymharu yn fwy soffistigedig. Roedd yr ail sesiwn yn ymwneud â Chymharu Fframweithiau Deddfwriaethol a Chyfundrefnol ac fe’i chyflwynwyd gan Emyr Lewis, Cynrychiolydd y DU, Siarter Ewropeaidd ar Ieithoedd Rhanbarthol a Lleiafrifol, Cyngor Ewrop. Rhoddodd Diana Monnet, Is-adran Ieithoedd Swyddogol, Bwrdd y Trysorlys, Ysgrifenyddiaeth Canada, grynodeb rhagorol o’r ffordd y gorfodwyd adrannau’r llywodraeth i fynd i’r afael â mater cydraddoldeb ieithyddol yn fwy difrifol yn eu meysydd penodol. Cafwyd tystiolaeth o ymrwymiad mwy cadarn yn ôl natur a chynnwys yr Araith o’r Orsedd a oedd yn atgyfnerthu rôl hanfodol y llywodraeth ffederal fel cynghreiriad cadarn i’r Ffrangeg. Gan fod model Canada yn seiliedig ar ddull ar sail rheolau o fynd i’r afael â dwyieithrwydd sefydliadol, nid dwyieithrwydd unigol, roedd yn hanfodol monitro a diwygio yn rheolaidd amgylchiadau iaith gwaith gweision sifil, er mwyn atal cyfnodau o lesteirio a llithro rhag ailgodi. Roedd y fenter ddiweddar, ‘Moderneiddio Llywodraeth’, wedi peri bod mwy o barch tuag at yr ieithoedd swyddogol yn y Gweinyddiaethau a pheri i’r amgylchiadau gwaith fod yn fwy ymarferol ac yn haws eu defnyddio, ac eto yn broffesiynol iawn. Cyflwynodd Guy Dumas, Ysgrifenyddiaeth Polisi Iaith Québec, grynodeb manwl o’r heriau y mae’r Ffrangeg yn Quebéc yn eu hwynebu. Ar sail Siarter y Ffrangeg a diwygiadau deddfwriaethol dilynol, amlinellodd ffordd o weithredu sy’n seiliedig ar hawliau i fynd i’r afael â phrif feysydd bywyd cymdeithasol-economaidd. Rhoddodd enghreifftiau diddorol o’r iaith yn y gweithle, ym myd masnach a gweinyddiaeth gyhoeddus. Rhoddwyd sylw hefyd i effeithiolrwydd asiantaethau sy’n cefnogi polisi iaith cyfredol, megis yr Office de la langue française, y Comisiwn Toponymeg, y Conseil de la langue française a’r Comission de protection de la langue française. Dadleuwyd mai prif effaith y polisi iaith oedd ailsefydlu cymeriad Ffrengig Quebéc a sicrhau bod gwasanaethau yn Ffrangeg ar gael i gleientiaid. Y tair her ar ôl oedd: 1) defnyddio mwy o Ffrangeg ym maes technoleg gwybodaeth a chyfathrebu; 2) defnyddio mwy o Ffrangeg yn y gweithle er gwaethaf pwysau globaleiddio; 3) ceisio integreiddio mewnfudwyr i’r gymdeithas Ffrengig. Dywedwyd y byddai angen mwy o ddeddfau iaith i reoleiddio ymddygiad oherwydd y byddai’r pwysau’n parhau. Dadleuwyd hefyd nad oedd unieithrwydd swyddogol yn anghyson â diogelu ieithoedd lleiafrifol, gan gynnwys y Saesneg. Mewn cyfraniad o’r llawr a gafodd dderbyniad gwresog, amlinellodd Steven Nitah, Aelod o Gynulliad Deddfwriaethol Tiriogaethau’r Gogledd Orllewin, yr her a wynebai’r 9 iaith frodorol swyddogol yn y Tiriogaethau. Roedd rhai ieithoedd yn eithaf sefydlog o fewn eu cymunedau ond oherwydd mai nifer fach, at ei gilydd, oedd yn medru’r ieithoedd hyn, roedd eu sefyllfa nhw yn dal i fod yn fregus iawn. Amlinellodd Winston Roddick, QC, Cwnsler Cyffredinol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, y cyddestun deddfwriaethol ar gyfer trin y Gymraeg a’r Saesneg ar sail cydraddoldeb. Pe bai mwyafrif deddfwriaeth cyn 1998 wedi’i defnyddio’n briodol, byddai wedi cael effaith bellgyrhaeddol, ond datganoli sefydliadol a sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol ym 1999 a greodd y fframwaith cyfreithiol ar gyfer cenedl ddwyieithog. Y prif newid cyfreithiol oedd mynd ati i ddrafftio deddfwriaeth yn ddwyieithog ac nid oedd cynsail modern i hyn yn y DU. Roedd arferion gwaith diwygiedig adran Materion Cyfreithiol y Cynulliad yn seiliedig ar wersi a ddysgwyd o brofiad Canada o gyd-ddrafftio dwyieithog. Bu cyfreithwyr Cymru’n astudio hyn yn ystod dau ymweliad diweddar ag Ottowa a New Brunswick. Noddwyd y cinio gan Uchel Gomisiwn Canada dan wahoddiad Robert Rochon, y Dirprwy Uchel Gomisiynydd. Roedd y drydedd sesiwn yn ymwneud ag Asesu Polisiau a Rhaglenni dan gadeiryddiaeth Barry Jones, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd. Amlinellodd Leachlain S.Ó Catháin, Aelod o Fwrdd Foras na Gaelige, ddatblygiad deddfwriaeth a rhaglenni i gefnogi’r Wyddeleg. Dadleuodd nad oedd dibynnu ar ysbryd da a rhethreg wleidyddol, fel a wnaed yn wreiddiol, wedi gallu atal y gostyngiad parhaus yn nifer y bobl a oedd yn gwir ddefnyddio’r Wyddeleg yn ystod yr ugeinfed ganrif. Yr hyn a fu’n hollbwysig oedd diffyg brwdfrydedd Cabinet ar ôl Cabinet a gweision sifil i roi ar waith ddiwygiadau trylwyr i hybu dwyieithrwydd yn y sector cyhoeddus. Roedd o’r farn bod mesur ddeddfwriaethol gadarn yn hanfodol i roi platfform i ddiwygiadau cymdeithasol-ieithyddol eraill. Byddai’n rhaid aros i weld a fyddai’r Mesur Iaith Wyddeleg newydd yn darparu’r symbyliad angenrheidiol. Canolbwyntiodd Norman Moyer, Dirprwy Weinidog Cynorthwyol, Hunaniaeth Canada, Adran Treftadaeth Canada, ar raglenni hyrwyddo ei Weinyddiaeth. Yr arf weithredol allweddol oedd concordat a luniwyd gyda phob talaith y gallai’r llywodraeth ei fynegi a’i integreiddio mewn strategaeth ehangach ac y gallai’r Comisiwn Ieithoedd Swyddogol ei fonitro. Ymhlith yr anawsterau ymarferol wrth wireddu amcanion y Weinyddiaeth yr oedd cyfyngiadau ariannol ac agweddau negyddol y mwyafrif a oedd yn siaradwyr Saesneg. Nododd Rhodri Williams, Cadeirydd Bwrdd yr Iaith Gymraeg, bedair her yr oedd y Gymraeg yn eu hwynebu, sef cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg, rhoi cyfle i bobl ddefnyddio’r iaith, newid patrwm defnydd iaith pobl ac annog mwy o bobl i fanteisio ar y cyfleoedd sydd eisoes ar gael, a chryfhau’r Gymraeg fel iaith gymunedol. Amlinellodd strategaeth y Bwrdd a dangosodd fentrau llwyddiannus i ddylunio a marchnata addysg ddwyieithog ac i ddatblygu cymunedau. I gloi, nododd gyfres o argymhellion y gallai’r Cynulliad Cenedlaethol eu defnyddio i wneud ymrwymiad ffurfiol i weithredu corff dwyieithog. Warren J. Newman, Adran Gyfiawnder, Canada oedd cadeirydd y bedwaredd sesiwn dan y teitl Y Ffordd Ymlaen: Datganoli, Ffederaliaeth a Rhoi Grym i Gymunedau Ieithyddol. Cafwyd cyflwyniadau byr oddi wrth y pedwar siaradwr gwadd a chodwyd materion allweddol i’w trafod fel a ganlyn: Yn ei hanerchiad yn rhagweld i’r dyfodol, tynnodd yr Athro Linda Cardinal, Adran Gwyddor Gwleidyddol a Chanolfan Llywodraethiant Prifysgol Ottowa, sylw at y gwahanol faterion yn ymwneud â’r iaith y mae dinasyddion a llunwyr polisi yn eu hwynebu fel ei gilydd. Nododd nifer o anghysondebau yn y ffordd y gweithredir dwyieithrwydd swyddogol o safbwynt Ffrengig-Ottowaidd. Canolbwyntiodd hefyd ar y ffaith nad oes deialog barhaus rhwng cynrychiolwyr bobl frodorol taleithiau’r Gogledd Orllewin a’r rhai Ffrangeg eu hiaith, ar yr angen am hyblygrwydd wrth fynd i’r afael â’r berthynas strwythurol rhwng lleiafrifoedd a’r llywodraeth, ac ar oblygiadau tymor canol mesurau datganoli yn y DU ac yng Nghanada i lywodraethu. Codwyd nifer o faterion sylfaenol gan yr Athro Maíréad Nic Craith, Academi Treftadaeth Ddiwylliannol Iwerddon, Prifysgol Ulster, yn ymwneud ag ystyr cydraddoldeb hawliau ieithyddol mewn cyd-destun Ewropeaidd, rheoli tensiynau o ran iaith mewn cymunedau a’r galw brys i sicrhau mesurau amddiffyn ar gyfer cymunedau ieithyddol sydd mewn perygl. Rhybuddiodd hefyd yn erbyn llaesu dwylo o ran sefyllfa flaenaf y Saesneg fel iaith y byd. Bu Rhodri Glyn Thomas, Cadeirydd Pwyllgor Diwylliant Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn dadlau bod cydraddoldeb ieithoedd yng Nghymru yn gweithio’n dda yng nghyd-destun sefydliadau ond nad oedd cystal o ran cysylltiadau rhyngbersonol. Yn ystod tymor cyntaf y Cynulliad cadwyd at y cytundeb trawsbleidiol i sicrhau nad yw gwleidyddiaeth yn amharu ar fater yr iaith. Bellach roedd y Cynulliad yn cynnal arolwg pwysig o’i bolisi iaith mewnol ac yn llunio mesurau ehangach i wireddu cenedl ddwyieithog. Bu Allan Campbell, Comunn na Gàidhlig, yn dadlau bod mesurau’r llywodraeth i gefnogi’r Aeleg wedi’u llunio mewn ffordd ad hoc sy’n dibynnu ar ras a ffafr. Yr oedd galw brys am arweiniad a chymorth pendant oddi wrth y llywodraeth i adfer hyder ac i newid patrwm y gostyngiad o genhedlaeth i genhedlaeth yn nhrosglwyddiad yr iaith. Yr oedd gwir angen am Ddeddf Iaith Aeleg a fyddai’n dangos ymrwymiad y Senedd i sefydlu hawliau a goblygiadau’r dinasyddion a’r llywodraeth mewn fframwaith statudol. Cafodd themâu canolog y gynhadledd eu trafod ymhellach yn ystod y sesiynau trafod ac amlygwyd natur gymhleth y berthynas rhwng iaith a llywodraethu. Nododd y rhai a oedd yn cymryd rhan bryderon am natur systemau ffederal sy’n esblygu, goblygiadau mesurau datganoli i’r DU, ac yn sgil hynny i’r Iwerddon, ac i Ganada/Quebec, y tensiwn dan yr wyneb yng Nghanada rhwng dwyieithrwydd swyddogol a lluosedd (yn enwedig gan ei fod yn effeithio ar bobl frodorol a grwpiau ieithoedd lleiafrifol), natur hawliau cymunedau a rhoi hawliau iddynt, y ffordd o lunio polisïau i integreiddio newydd-ddyfodiaid heb warafun iddynt eu hawliau cymdeithasol-ddiwylliannol ac economaidd sylfaenol, rôl ganolog y gwasanaeth sifil yn rhaglenni newid y gweinyddiaethau datganoledig, y tensiwn rhwng mentrau cynllunio iaith ‘o’r brig i lawr’ ac ‘o’r gwaelod i fyny’, y ffaith nad oes digon o gynlluniau iaith ar gyfer ieithoedd lleiafrifol a ddefnyddir mewn gweinyddiaethau datganoledig newydd yn seiliedig ar gorpws. I gloi, gosododd Delyth Evans, Dirprwy Weinidog dros Faterion Gwledig, Diwylliant a’r Amgylchedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, her i’r gynulleidfa. Gofynnodd iddynt ystyried materion cydraddoldeb iaith fel proses barhaus. Heb fychanu’r anawsterau mewn unrhyw ffordd, anogodd y rhai a gymerodd ran i ganolbwyntio ar y gwersi cadarnhaol iawn a ddeilliai o weithdai rhyngwladol o’r fath a rhoddodd ddiolch ar ran ei llywodraeth am natur ymarferol y cyfraniadau a oedd yn seiliedig ar bolisi. Yn amlwg, roedd diffyg amser am beri anhawster, ond bu nifer o’r rhai o Ganada ac o Ewrop hefyd yn cyfrannu at gynhadledd ddilynol a drefnwyd gan Brifysgol Caerdydd ar y thema ‘Ieithoedd Llai: Gwersi o Brofiadau Cyfatebol’. Yn ogystal, treuliodd cynrychiolwyr o Diriogaeth y Gogledd Orllewin rai dyddiau cyn y gynhadledd gyda chydweithwyr ym Mwrdd yr Iaith Gymraeg, yn Llywodraeth Cynulliad Cymru ac ym Mhrifysgol Caerdydd yn mynd i’r afael â materion perthnasol ac yn gweld drostynt eu hunain raglenni addysg dwyieithog a mentrau datblygu cymunedau llwyddiannus. Yn sgil y brif gynhadledd mae nifer o gydweithwyr proffesiynol o Ganada a’r DU wedi cyfnewid dogfennau polisi a data a rhannu enghreifftiau o arferion gorau. Yn ogystal mae nifer o wahoddiadau wedi’u derbyn i ymestyn y cysylltiadau gwaith mewn nifer o feysydd arbenigol mewn llywodraeth a pholisi iaith. Trefnwyd y gynhadledd yn rhagorol gan Pierre Boyer, Fforwm y Ffederasiynau a Mark Williams, Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Y symbylwyr a’r trefnwyr academaidd oedd yr Athro C.H. Williams, Prifysgol Caerdydd a’r Athro L. Cardinal, Prifysgol Ottowa. Maent hwy am ddiolch i’r siaradwyr, i’r rhai a gymerodd ran ac i’r noddwyr am gyfrannu at achlysur mor wych. Llywodraeth Cynulliad Cymru, Welsh Assembly Government Forum of Federations, Forum des fédérations Rapporteur: Colin H. Williams, Department of Welsh, Cardiff University, PO Box 910, Cardiff, CF10 6SJ. UK This two-day roundtable brought together leading practitioners and advisers on official language policy from Wales, Scotland, Northern Ireland, Ireland and Canada The opening remarks by Jenny Randerson, Minister for Culture, Sport and the Welsh Language, National Assembly for Wales, addressed the powers, which the National Assembly has to support Welsh in public life. This was a challenging period for Welsh politicians and the policy community, who were taking stock of the sociolinguistic situation before deliberating on new language policy. Of acute concern was that the 2001 census (to be made available late in 2002) would likely indicate contrasting patterns of relative decline within the Welsh heartland areas and relative growth in the more anglicised regions. Evidence-based policies would be formulated drawing on insights and data from the recent quinquennial review of the Welsh Language Board, the activities of the European Year of Languages (2001), the implementation of the European Charter of Regional and Minority Languages and the Assembly’s own review of the Welsh language and structure of bilingual education. The keynote addresses which followed, were given by the Rt. Hon Rhodri Morgan, First Minister, National Assembly for Wales on the theme of ‘The Challenge of Language Equality’ and by Dyane Adam, Commissioner of Official Languages of Canada on ‘Language and Governance in Canada’. Rhodri Morgan traced forces influencing the fortunes of Welsh in an Anglo-Centric world, such as political integration, mass emigration, and rapid industrialisation. He outlined the challenge of normalising the use of Welsh and securing its future. This was a challenge to government and civil society alike. He noted the contribution that the Assembly and its associated bodies could make. As a consequence of devolution Wales was well placed to contribute to the public debate on the increasingly pluralist basis of society. A particularly welcome opportunity was provided by membership of the British-Irish Council within which his government would seek to promote diversity in a positive manner throughout these isles. Dr Dyane Adam congratulated the organisers on such a splendid occasion and paid tribute to the work of the Forum of Federations in establishing a valuable tool for improving government activities. The Canadian experience of language legislation and service was outlined but a warning was given that the Federal model may not necessarily be exportable, as it had been designed to serve a particular set of circumstances. The Commissioner’s Office was well placed to discharge its functions and responsibilities because although being an agent of Parliament, it was independent of government and exercised an oversight role to ensure that public bodies complied with both the spirit and the letter of the law. The prime duty was to respond to violations of linguistic rights and to find solutions to the ever-changing problems, which arise within the system. Dr Adam was particularly exercised by the need to work in a concrete fashion with partner agencies, such as the Department of Canadian Heritage, and to ensure that the official language communities were vibrant and vital entities. The Canadian Parliament had a particular opportunity to make a difference to the demographic reality of most official language communities and to allow them to fully express their culture, history and identity. Since the strengthening of the law in 1994 it could be said that the project of creating a bilingual country is a work in progress. Over the thirty years of the Commissioner of Official Languages’ existence, real progress had been made in doubling the number of bilinguals and in the change of attitude toward official bilingualism which is now seen as a bridge rather than a barrier between communities. The outstanding challenge is the pervasiveness of the new media, which poses severe difficulties for francophone minorities. The federal government can ameliorate some of these threats if it is guided by law in a spirit of tolerance following Lord Acton’s maxim that the most certain test of freedom is the security enjoyed by minorities. Ralph Lysyshyn, Forum of Federations, chaired a lively discussion revolving around issues such as the evaluation of bilingual competence in education and the workplace, the degree of discrimination displayed by state majorities toward linguistic minorities, and the perceptions held by aboriginal language representatives of the prospects for enhancing indigenous language services within their communities. There followed a reception sponsored by the Government of Québec and hosted by Daniel Audet, Delegate General of Québec. The second day’s workshop was organised around five themes. In the first session, devoted to Linguistic Minorities in Context, the chair, Delyth Evans, Deputy Minister for Rural Affairs, Culture and Environment, National Assembly for Wales, provided a brief introduction to the subject from her own perspective and also set the scene for the rest of the day. Professor Colin H. Williams of the Department of Welsh, Cardiff University and the Welsh Language Board set the conference themes in context. He traced significant trends influencing the fortunes of Welsh and other Celtic languages in modern times. He assayed the chief challenges facing the revitalisation of Welsh, suggested firm recommendations for language planning initiatives and reported on a major project analysing the relationship between language and governance which took as its theme the bilingual character, structure and policies of the Welsh Assembly Government. He concluded with an argument for more radical, holistic and fresh ways of supporting bilingualism, for the language struggle was by no means over, merely more institutionalised, as a consequence of the establishment of the National Assembly for Wales. Gérard Finn, Director General, Office of the Commissioner of Official Languages of Canada explained the evolution of the distribution of powers within the federal system before specifying in detail recent reforms influencing the treatment of official language communities by the state. Data-based systematic comparisons between anglophones and francophones on items such as rates of language retention, average income levels, relative gaps in levels of education, and labour market participation rates were presented. A call was made for new, more comprehensive data to allow sophisticated comparisons to be undertaken between respective language groups. The second session was devoted to Comparing Legislative and Institutional Frameworks and was introduced by Emyr Lewis, UK Representative on the European Charter on Regional and Minority Languages, Council of Europe. Diana Monnet, Official Languages Division, Treasury Board, Secretariat of Canada, provided an excellent account of the manner in which government departments had been forced to take a more serious approach to the issue of language equality within their respective domains. Evidence of a more robust commitment was given by the tone and content of the Speech from the Throne reinforcing the crucial role of the federal government as a robust ally to the French language. As the Canadian model was predicated on a rules-based approach to institutional bilingualism, not individual bilingualism, it was imperative that the conditions of the language of work for civil servants was constantly monitored and reformed, else periods of stagnation and regression would return. The recent ‘Modernisation of Government’ initiative had increased greater respect for the official languages within the Ministries and had ushered in a more pragmatic, user-friendly, yet highly professional, climate of work. Guy Dumas, Language Policy Secretariat of Québec, presented a detailed account of the challenges facing the French language within Quebec. Based on the Charter of the French Language and subsequent legislative reforms he sketched the operation of a rights-based approach to key domains of socio-economic life. Insightful illustrations were drawn from the language of the workplace, of trade and commerce, of public administration. Attention was also given to the effectiveness of agencies supporting current language policy, such as the Office de la langue française, the Commission of Toponomy, the Conseil de la langue française and the Commission de protection de la langue française. It was argued that the main effect of language policy had been the restoration of Quebec’s French character and the availability of services in French to clients. The three outstanding challenges were: 1) the greater use of French in information and communication technology; 2) the increased use of French in the workplace despite the pressure of globalising forces; 3) the pursuit of the integration of immigrants into Francophone society. It was stated that as the pressure will remain, more language legislation will be required to regulate behaviour. It was also argued that official unilingualism was not inconsistent with the protection of minority languages, including English. In a well-received contribution from the floor, Steven Nitah, Member of the Legislative Assembly of the Northwest Territories, set out the challenge facing the 9 official Aboriginal languages in the Northwest Territories. Even for those languages which were fairly stable within their communities, small numbers of speakers overall meant that their situation remained very fragile. Winston Roddick, QC, Counsel General, National Assembly for Wales set out the legislative context for the treatment of Welsh and English on the basis of equality. Most pre-1998 legislation could have had far-reaching consequences if it were properly applied, but it was institutional devolution and the establishment of the National Assembly for Wales in 1999, which had created a legally binding framework for a bilingual nation. The prime legal innovation was the bilingual drafting of legislation for which there was no modern precedent within the UK. Lessons from the Canadian experience of bilingual co-drafting, which Welsh lawyers had studied on two recent visits to Ottawa and New Brunswick, had informed the revised working practice of the National Assembly for Wales’s Legal Affairs department. Lunch was sponsored by the Canadian High Commission and hosted by Robert Rochon, Deputy High Commissioner. The third session was concerned with Assessing Policies and Programmes and was chaired by Barry Jones, Welsh Governance Centre, Cardiff University. Leachlain S.Ó Catháin, Board Member, Foras na Gaelige, surveyed the development of legislation and programmes to support the Irish language. He argued that the initial dependence on good will and political rhetoric had been unable to counter the continued decline in the actual use of Irish during the twentieth century. Of crucial importance was the lack of enthusiasm shown by successive Cabinets and civil servants to implement thoroughgoing reforms to promote bilingualism within the public sector. He argued that a robust legislative initiative was essential in order to provide a platform for other sociolinguistic reforms. It remained to be seen whether the new Irish Language Bill would provide the necessary impetus. Norman Moyer, Assistant Deputy Minister, Canadian Identity, Department of Canadian Heritage concentrated on the promotional programmes of his Ministry. The key operational instrument was a concordat established with each province, capable of being articulated and integrated within a wider government strategy as monitored by the Official Languages Commission. Practical difficulties in realising the aims of the Ministry included both financial constraints and negative attitudes on behalf of the English-speaking majority. Rhodri Williams, Chair of the Welsh Language Board identified four challenges facing Welsh, as being to increase the number of Welsh speakers; to provide opportunities to use the language; to change people’s patterns of language use, and to encourage more people to take advantage of the opportunities which currently exist; to strengthen Welsh as a community language. He outlined the Board’s strategy and illustrated successful initiatives in design and marketing bilingual education and community development. He concluded with a set of recommendations by which the National Assembly for Wales could institutionalise its commitment to operating as a bilingual organisation. The fourth session chaired by Warren. J. Newman, Department of Justice, Canada was entitled The Way Forward: Devolution, Federalism and the Empowerment of Linguistic Communities. Four invited speakers made brief presentations and raised key issues for discussion, as follows. In her prescient address, Professor Linda Cardinal, Department of Political Science and Centre on Governance, University of Ottawa, drew attention to the variety of language related issues facing citizens and policy makers alike. Drawing on Franco-Ontarian perspectives she cited several incongruities in the operation of official bilingualism. Attention was also focussed on the lack of a sustained dialogue between representatives of the First Nation peoples and francophones; the need for flexibility in the handling of the structural relationship between minorities and government and the medium-term implications for governance of decentralisation measures in the UK and Canada. Professor Maíréad Nic Craith, Academy for Irish Cultural Heritage, University of Ulster, raised a number of fundamental issues as regards the meaning of equality of language rights in a European context, the management of language-related tensions within communities, the urgency of guaranteeing protective measures to endangered language communities and warned against complacency as regards the hegemonic position of English as the world language. Rhodri Glyn Thomas, Chair of the Culture Committee, National Assembly for Wales argued that the co-equality of languages in Wales worked well in institutional terms, but less well in interpersonal transactions. The cross-party consensus to de-politicise the language issue had been sustained in the first term of the National Assembly for Wales, which was now engaged in a major review of its internal language policy and in devising broader measures to realise the creation of a bilingual nation. Allan Campbell, Comunn na Gàidhlig argued that government measures to support Gaelic had been undertaken on ad hoc, grace and favour basis. Decisive government leadership and support was urgently required to restore the lack of confidence and reverse the inter-generational decline in language reproduction. The critical requirement was a Gaelic Language Act which would signal Parliament’s commitment to establishing the rights and obligations of both citizens and government within a statutory framework. The roundtable’s central themes were developed in the discussion sessions and revealed the complexity of the relationship between language and governance. Participants raised concerns related to the nature of evolving federal systems, the implication of devolutionary measures both for the UK and by extension Ireland and Canada/Quebec, the underlying tension in Canada between official bilingualism and pluralism (especially as it impacts on native peoples and minority language groups), the nature of community rights and community empowerment, how to devise policies to integrate newcomers without denying them their fundamental socio-cultural and economic rights, the central role of the civil service within the transition programmes of the devolved administrations, the tension between ‘top down’ and ‘bottom up’ language planning initiatives, the inadequacy of corpus language planning for minority languages used in new devolved administrations. The closing remarks made by Delyth Evans, Deputy Minister for Rural Affairs, Culture and Environment, National Assembly for Wales, challenged the audience to consider language equality issues as an on-going process. Without in any way minimising the difficulties, she urged participants to concentrate on the very positive lessons to be drawn from such international workshops and expressed her government’s appreciation of the practical and policy-oriented nature of the contributions. Clearly lack of time was always going to be a difficulty, but many of the Canadian and European participants also contributed to a follow up conference organised by Cardiff University on the theme of ‘Lesser-Used Languages: Lessons from Comparative Experience’. In addition representatives from the North West Territory had spent the preceding days with colleagues from the Welsh Language Board, the Welsh Assembly Government and Cardiff University, dealing with substantive issues and witnessing first hand successful bilingual education programmes and community development initiatives. As a result of the main conference several professional colleagues from Canada and the UK have exchanged policy and data documentation, shared examples of best practice and a number of invitations have been accepted to extend the working relationships in within various specialist fields of government and language policy. The event was organised in an exemplary manner by Pierre Boyer, The Forum of Federations and Mark Williams, the Welsh Assembly Government. The initiators and academic organisers were Prof. C.H. Williams, Cardiff University and Prof. L. Cardinal, University of Ottawa who wish to express their appreciation to the speakers, participants and sponsors for making the event such a splendid occasion. Llywodraeth Cynulliad Cymru, Gouvernement de l’Assemblée galloise Forum des fédérations, Forum of Federations, Rapporteur : Colin H. Williams, du département de gallois de l’université de Cardiff (PO Box 910, Cardiff, CF10 6SJ, Grande-Bretagne) Cette table ronde de deux jours a rassemblé les praticiens et conseillers les plus éminents du Paysde Galles, de l’Écosse, de l’Irlande du Nord, de l’Irlande et du Canada dans le domaine des politiques de langues officielles. L’allocution d’ouverture de Jenny Randerson, ministre de la Culture, du Sport et de la Langue galloise à l’Assemblée nationale du Pays de Galles, a porté sur les pouvoirs dont dispose l’Assemblée pour soutenir le gallois dans la vie publique. On a traversé une époque de défis pour les politiciens gallois et la communauté des concepteurs de politiques, alors en train d’évaluer la situation sociolinguistique avant de délibérer sur une nouvelle politique linguistique. De vives préoccupations ont découlé de la probabilité que le recensement de 2001 (dont les données seront disponibles vers la fin de 2002) dégagerait un tableau où le déclin relatif du gallois dans les régions du cœur du Pays de Galles fera contraste avec sa croissance relative dans les régions plus anglicisées. On élaborerait des politiques à partir des faits, à la lumière de données et d’aperçus tirés de l’examen quinquennal du Conseil de la langue galloise [Welsh Language Board], des activités de l’Année européenne des langues (2001), de la mise en œuvre de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, et de l’examen par l’Assemblée elle-même de la langue galloise et de la structure de l’enseignement bilingue. Les conférences inaugurales ont ensuite été prononcées par le Très honorable Rhodri Morgan, premier ministre de l’Assemblée nationale du Pays de Galles, sur le thème du défi de l’égalité linguistique, et par Dyane Adam, commissaire aux langues officielles du Canada, sur la langue et la gouvernance au Canada. Rhodri Morgan a brossé un tableau des forces, comme l’intégration politique, l’émigration massive et l’industrialisation rapide, qui, dans un monde anglocentrique, affectent le sort du gallois. Il a souligné le défi que représente le fait de normaliser l’emploi du gallois et d’assurer son avenir. Ce défi s’adressait tant au gouvernement qu’à la société civile. Il a aussi souligné la contribution que pouvaient apporter l’Assemblée et les entités qui lui sont associées. Par suite de la dévolution, le Pays de Galles était bien placé pour contribuer au débat public sur le fondement de plus en plus pluraliste de la société. L’adhésion au Conseil britanno-irlandais [British-Irish Council] fournissait à son gouvernement l’occasion rêvée d’assurer la promotion positive de la diversité à travers ces îles. Madame Dyane Adam a profité de l’occasion pour féliciter les organisateurs et pour rendre hommage au travail du Forum des fédérations, qui a façonné un outil précieux pour améliorer les activités gouvernementales. Elle a esquissé l’expérience canadienne dans les domaines de la législation et des services linguistiques avec la mise en garde que, conçu en fonction de circonstances particulières, le modèle fédéral n’est pas nécessairement exportable. Le Commissariat est bien placé pour s’acquitter de ses tâches et de ses responsabilités car, mandaté par le parlement, il reste indépendant du gouvernement et exerce sa fonction de surveillance pour assurer que les corps publics se soumettent à l’esprit aussi bien qu’à la lettre de la loi. Son tout premier devoir est de réagir aux violations des droits linguistiques et de mettre au point des solutions aux problèmes, toujours nouveaux, à surgir dans le système. Madame Adam était particulièrement préoccupée par la nécessité de collaborer concrètement avec des agences comme le ministère du Patrimoine canadien, et de s’assurer que les communautés minoritaires de langue officielle demeurent des entités vibrantes et vigoureuses. Dans la réalité démographique, en particulier, c’est à la portée du parlement canadien de faire peser la balance en faveur de la plupart des communautés minoritaires de langue officielle et ainsi de leur permettre d’exprimer pleinement leur culture, leur histoire et leur identité. Depuis le renforcement de la loi en 1994, on peut dire que le projet d’un pays bilingue reste un travail en chantier. Depuis les trente ans d’existence du Commissariat aux langues officielles, on a accompli des progrès réels : le nombre de bilingues a doublé et les attitudes à l’endroit du bilinguisme officiel se sont transformées de sorte qu’on le perçoit maintenant comme un pont plutôt que comme une barrière entre les communautés. Le défi à surmonter est celui de l’omniprésence des nouveaux médias qui engendrent de graves difficultés aux minorités francophones. Si, conformément à la maxime de Lord Acton selon laquelle l’épreuve la plus sûre de la liberté est la sécurité dont jouissent les minorités, le gouvernement fédéral est guidé par un esprit de tolérance, il peut atténuer certaines de ces menaces. Sous la présidence de Ralph Lysyshyn, du Forum des fédérations, il y a eu un débat animé sur des questions telles que l’évaluation de la compétence bilingue dans l’éducation et le milieu du travail, l’étendue de la discrimination à l’endroit des minorités linguistiques de la part du groupe majoritaire, et les perspectives d’amélioration – du point de vue des représentants de langue autochtone – des services en langue indigène au sein de leurs communautés. Ce débat a été suivi d’une réception offerte par le gouvernement du Québec. L’hôte était Daniel Audet, délégué général du Québec. L’atelier du deuxième jour était organisé autour de cinq thèmes. Lors de la première séance, consacrée aux minorités linguistiques dans leur contexte, la présidente, Delyth Evans, sousministre des Affaires rurales, de la Culture et de l’Environnement de l’Assemblée nationale du Pays de Galles, a brièvement introduit les participants au sujet, et ce, selon un point de vue personnel, donnant ainsi le ton à la conférence. Le professeur Colin H. Williams, du département de gallois de l’université de Cardiff et du Conseil de la langue galloise, a mis en contexte les thèmes de la conférence. Il a évoqué les grandes lignes de force qui ont influencé les fortunes du gallois et des autres langues celtiques dans les temps modernes. Il a évalué les principaux défis auxquels fait face la relance du gallois, formulé des recommandations fermes eu égard aux initiatives de planification linguistique et rendu compte d’un grand projet d’analyse des rapports entre la langue et la gouvernance, projet dont le thème était le caractère, la structure et les politiques de bilinguisme du gouvernement de l’Assemblée galloise. En conclusion, il a proposé un argument en faveur de méthodes plus radicales, globales et rajeunies de soutien au bilinguisme, la lutte pour la langue n’étant nullement terminée mais tout simplement institutionnalisée davantage par suite de la création de l’Assemblée nationale du Pays de Galles. Gérard Finn, directeur général du Commissariat aux langues officielles du Canada, a expliqué l’évolution de la répartition des pouvoirs au sein du régime fédéral avant de donner le détail des réformes récentes qui influencent le traitement par l’État des minorités de langue officielle. S’appuyant sur des données, il a systématiquement comparé les anglophones et les francophones eu égard, par exemple, à la conservation de leur langue, au niveau moyen de leurs revenus, aux écarts dans leurs niveaux de scolarisation, et à leur participation au marché de l’emploi. Il a lancé un appel pour des données nouvelles plus étendues et susceptibles de permettre des comparaisons plus poussées entre les groupes linguistiques respectifs. Présentée par Emyr Lewis, représentant de la Grande-Bretagne auprès du Conseil de l’Europe pour la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, la deuxième séance a été consacrée à une comparaison des cadres législatifs et institutionnels. Diana Monnet, de la Direction des langues officielles au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, a donné un excellent compte-rendu de la façon dont on a obligé les ministères gouvernementaux à aborder plus sérieusement la question de l’égalité linguistique dans leurs domaines respectifs. Tant le ton que le contenu du Discours du Trône témoignent de la robustesse accrue de cet engagement qui renforce le rôle du gouvernement fédéral comme allié solide de la langue française. Comme le modèle canadien partait du principe qu’il fallait ériger le bilinguisme institutionnel sur la base de règles et non sur le bilinguisme individuel, il était important que les conditions de travail des fonctionnaires soient constamment surveillées et réformées, sans quoi on aurait assisté au retour de périodes de stagnation et de régression. L’initiative récente de modernisation du gouvernement a accru le respect pour les langues officielles au sein des ministères et donné naissance à une ambiance de travail plus pragmatique et conviviale, mais en même temps tout à fait professionnelle. Guy Dumas, du Secrétariat à la politique linguistique du Québec, a présenté un compte-rendu détaillé des défis auxquels fait face la langue française dans cette province. À partir de la Charte de la langue française et des réformes législatives subséquentes, il a esquissé la méthode de réforme retenue, fondée sur les droits, et son fonctionnement dans des domaines clés de la vie socio-économique. Pour aider à la compréhension, il a tiré des exemples du milieu de travail, du commerce, de l’administration publique. Il s’est aussi arrêté à l’efficacité de l’Office de la langue française, de la Commission de toponymie, du Conseil de la langue française et de la Commission de protection de la langue française, organismes qui appuient la politique linguistique d’aujourd’hui. Il a soutenu que l’effet principal de cette politique avait été de restaurer le caractère français du Québec et d’assurer à la clientèle le service en français. Il reste à relever trois grands défis : (1) augmenter la pratique du français dans la technologie de l’information et de la communication ; (2) augmenter la pratique du français en milieu de travail face aux pressions de la mondialisation ; et (3) poursuivre l’intégration des immigrants au sein de la société francophone. Comme les pressions continueront, il a affirmé qu’il faudrait de nouvelles lois sur la langue pour régir les comportements. Il a aussi soutenu que l’unilinguisme officiel n’est pas incompatible avec la protection des langues minoritaires, dont l’anglais. Lors des échanges avec les participants, Steven Nitah, membre de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, a émis un commentaire très bien reçu au sujet du défi que représente les neuf langues autochtones officielles dans les Territoires du Nord-Ouest. Même si ces langues sont relativement stables au sein de leurs communautés, il n’y a, dans l’ensemble, qu’un petit nombre de personnes qui les parlent, ce qui signifie que leur situation demeure très fragile. Winston Roddick, CR, conseiller juridique à l’Assemblée nationale du Pays de Galles, a exposé le contexte législatif du régime de traitement du gallois et de l’anglais sur une base d’égalité. Si ce contexte était appliqué correctement, la plupart des lois adoptées avant 1998 auraient pu entraîner des conséquences d’une portée immense mais la dévolution des institutions et l’établissement de l’Assemblée nationale du Pays de Galles en 1999 ont créé le cadre juridique contraignant du bilinguisme national. Des leçons tirées de l’expérience canadienne dans la rédaction bilingue en parallèle, étudiée par des juristes gallois lors de deux visites récentes à Ottawa et au Nouveau-Brunswick, ont influencé la révision des pratiques de travail du bureau des affaires juridiques de l’Assemblée nationale du Pays de Galles. C’est le Haut Commissariat canadien qui a offert le déjeuner. L’hôte était Robert Rochon, Haut Commissaire adjoint. La troisième séance, présidée par Roger J.A.Bilodeau, sous-ministre de la justice du Nouveau-Brunswick, a porté sur l’évaluation des politiques et des programmes. Leachlain S.Ó Catháin, membre du Conseil, Foras na Gaelige, a fait un survol de l’élaboration des lois et programmes pour appuyer la langue irlandaise. Il a soutenu que la bonne volonté et la rhétorique politique, sur lesquelles on avait misé au départ, n’ont pas réussi à contrecarrer au XXe siècle le déclin continu dans la réalité de l’emploi de l’irlandais. Le manque d’enthousiasme des cabinets successifs de même que des fonctionnaires pour la mise en œuvre de réformes de fond dans la promotion du bilinguisme dans le secteur public a été d’importance cruciale. Il a déclaré qu’une initiative législative robuste était une plate-forme essentielle pour d’autres réformes sociolinguistiques. Il reste à voir si le nouveau projet de loi sur la langue irlandaise donnera l’élan nécessaire. Norman Moyer, sous-ministre adjoint de l’Identité canadienne au ministère du Patrimoine canadien, s’est arrêté aux programmes promotionnels de son ministère. L’instrument clé de leur mise en œuvre était un concordat avec chaque province, susceptible d’articulation et d’intégration dans une stratégie gouvernementale plus vaste suivie par le Commissariat aux langues officielles. Des contraintes financières et des attitudes négatives de la part de la majorité anglophone comptaient parmi les difficultés pratiques de la réalisation des objectifs du ministère. Rhodri Williams, président du Conseil de la langue galloise, a signalé quatre défis à surmonter pour la langue galloise : accroître le nombre de gallophones ; susciter des occasions d’utiliser la langue ; transformer les modèles linguistiques populaires et encourager plus de gens à profiter des occasions déjà présentes ; et renforcer le gallois comme langue de la communauté. Il a esquissé la stratégie du Conseil en l’illustrant d’initiatives réussies dans la conception et le marketing de l’éducation et du développement communautaire bilingues. En guise de conclusion, il a proposé un ensemble de recommandations par lesquelles l’Assemblée nationale du Pays de Galles pourrait institutionnaliser son engagement de fonctionner comme organisme bilingue. La quatrième séance, présidée par Warren J. Newman, du ministère de la Justice du Canada, portait sur « Le chemin à suivre : la dévolution, le fédéralisme et l’attribution de pouvoirs aux communautés linguistiques ». Les quatre conférenciers invités ont fait de brèves présentations et ont amorcé le débat sur des questions clés, comme suit. Dans une allocution anticipatoire, le professeur Linda Cardinal, du Département de science politique et du Centre de la gouvernance de l’Université d’Ottawa, a attiré l’attention sur diverses questions d’ordre linguistique auxquelles doivent faire face tant les citoyens que les artisans des politiques. Partant de l’expérience des Franco-Ontariens, elle a évoqué plusieurs incongruités dans le fonctionnement du bilinguisme officiel. Elle a aussi attiré l’attention sur l’absence de dialogue soutenu entre représentants des Premières Nations et francophones, sur le besoin de souplesse dans le traitement de la relation structurelle entre les minorités et le gouvernement de même que sur les implications pour la gouvernance, à moyenne échéance, des mesures de décentralisation en Grande-Bretagne et au Canada. Le professeur Maíréad Nic Craith, de l’Académie du patrimoine culturel à l’université d’Ulster, a soulevé plusieurs questions fondamentales eu égard à la signification de l’égalité des droits linguistiques dans le contexte européen, à la gestion des tensions associées aux différences linguistiques au sein de communautés, à l’urgence de garantir des mesures de protection aux communautés linguistiques menacées de disparition. Il a formulé une mise en garde contre la suffisance à l’endroit de la position hégémonique de l’anglais comme la langue mondiale. Rhodri Glyn Thomas, président de la Commission de la culture de l’Assemblée nationale du Pays de Galles, a soutenu que l’égalité des langues y fonctionne convenablement au plan institutionnel, mais moins bien au niveau des rapports interpersonnels. Le consensus entre tous les partis de mettre la question de la langue à l’abri de la politique avait été maintenu pendant le premier mandat de l’Assemblée nationale du Pays de Galles, qui est présentement en train de revoir en profondeur sa politique linguistique interne et de mettre au point des mesures de plus grande portée pour assurer la création d’une nation bilingue. Allan Campbell, Comunn na Gàidhlig, soutint que le gouvernement avait adopté des mesures pour appuyer le gaélique sur une base ad hoc bienveillante et spontanée. Le gouvernement devait, de toute urgence, prendre l’affaire en main avec fermeté pour rétablir la confiance et renverser le déclin de la transmission de la langue d’une génération à l’autre. Il fallait, et c’était une exigence critique, une loi sur la langue gaélique qui proclamerait l’engagement du parlement à encadrer par législation les droits et les obligations à la fois des citoyens et du gouvernement. Des séances de débats ont permis d’élaborer les grands thèmes de l’atelier et de révéler la complexité des relations entre langue et gouvernance. Les intervenants ont manifesté leurs préoccupations relatives à la nature des systèmes fédéraux en évolution ; aux implications des mesures de dévolution pour la Grande-Bretagne et, par extension, pour l’Irlande et le Canada/Québec ; à la tension sous-jacente au Canada entre bilinguisme officiel et pluralisme (en fonction particulièrement de leur effet sur les peuples autochtones et les groupes linguistiques minoritaires) ; à la nature des droits communautaires et à l’attribution de pouvoirs aux communautés ; à l’élaboration de politiques d’intégration des nouveaux venus sans leur refuser leurs droits socioculturels et économiques de base ; au rôle central de la fonction publique dans les programmes de transition des administrations dévolues ; à la tension entre les initiatives de planification linguistique venues d’ « en haut » et celles venues d’ « en bas » ; et à l’imperfection de la terminologie de la planification linguistique pour les minorités dans les administrations auxquelles on a dévolu des compétences. Dans ses remarques de clôture, Delyth Evans, sous-ministre des Affaires rurales, de la Culture et de l’Environnement de l’Assemblée nationale du Pays de Galles, a invité le public à voir les questions d’égalité linguistique comme un processus en marche. Sans minimiser d’aucune manière les difficultés, elle a exhorté les intervenants à se concentrer sur les leçons encourageantes à tirer de tels ateliers internationaux et a exprimé la reconnaissance de son gouvernement pour l’orientation pratique et politique des communications. De toute évidence, le manque de temps pose toujours des difficultés, mais les intervenants canadiens et européens ont aussi contribué à une conférence de suivi organisée par l’université de Cardiff sur le thème des langues moins utilisées et des leçons à tirer d’expériences comparées. De plus, des représentants des Territoires du Nord-Ouest ont passé les journées précédentes en compagnie de collègues du Conseil de la langue galloise, de l’Assemblée nationale du Pays de Galles et de l’université de Cardiff, à traiter de questions de fond et à voir de première main le succès des programmes bilingues d’éducation et d’initiatives de développement communautaire. Par suite de la conférence principale, plusieurs collègues professionnels du Canada et de la Grande-Bretagne se sont échangé des données et de la documentation politique, ont comparé leurs pratiques exemplaires et accepté de nombreuses invitations pour prolonger leurs relations de travail dans divers domaines spécialisés de politique gouvernementale et linguistique. Pierre Boyer, du Forum des fédérations, et Mark Williams, du gouvernement de l’Assemblée galloise, ont organisé l’événement de façon exemplaire. Les initiateurs et les organisateurs académiques, le professeur C.H. Williams, de l’université de Cardiff, et le professeur L. Cardinal, de l’Université d’Ottawa, tiennent à exprimer toute leur reconnaissance aux orateurs, aux intervenants et aux parrains pour avoir fait de l’événement une occasion magnifique. Les communications seront colligées sous la direction du professeur Williams en un volume dont la parution est prévue pour 2003.